Om projektet

Om projektet

Syftet med projektet Wet grain in package var att öka lönsamheten för
spannmålsodlingen i området Botnia-Atlantica. Spannmålsodlingen i
Botnia-Atlanticaområdet har p.g.a. klimatet sämre förutsättningar än de
områden som ligger längre söderut. Idag torkas största delen av områdets
spannmål i spannmålstorkar efter tröskning, vilket är ett energikrävande
system.

Om man använde sig av krossensilerat spannmål som djurfoder, istället
för torkat spannmål, kunde säden tröskas vid en betydligt högre
vattenhalt. Idag är förekomsten av ensilerat spannmål i området relativt
liten.

Ensileringsteknik har gjort att vallodlingen kan konkurrera mycket väl
jämfört med andra regioner. Krossensilering av spannmål innebär
framförallt att skörd kan ske tidigare under odlingssäsongen med bättre
klimatiska förutsättningar, ökade möjligheter till mekanisk
ogräsbekämpning, minskad energiförbrukning (ingen torkning) och lägre
kostnader för konservering (ingen torkkostnad).

I ett tidigare projekt inom Interreg har systemet med krossensilering av
spannmål utvecklats. Det resulterade i ett numera etablerat system där
en maskin krossar och packar spannmålen i en lång plastslang i ett enda
moment. Det finns flera olika tillverkare av dessa maskiner idag. Detta
är ett mycket kostnads- och miljöeffektivt system, dock passar det bäst
för relativt stora gårdar. Om man kan få fram ett system där spannmålen
packas i paket motsvarande stora säckar eller rundbalar skulle det kunna
passa i stort sett alla gårdar. Därutöver skulle den krossensilerade
spannmålen kunna utgöra en handelsvara mellan gårdar, vilket inte är
möjligt idag.

Detta innebär även att de som vill driva sina gårdar mindre
arbetsintensivt skulle kunna hyra in lokala entreprenörer som skördar,
krossar och packar spannmålen på samma sätt som sker för
rundbalsensilage idag. Hantering av spannmål i “paket” gynnar en lokal
marknad då det blir enklare att hantera och handla med
enhetsförpackningar.

Material producerat inom projektet

Kontaktuppgifter

Inom projektet var målen att utveckla ett system för packning, lagring och hantering av krossensilerad spannmål i storsäck

  • systemet bör vara energibesparande, kostnads- och miljöeffektivt
  • ta fram modeller för mognad (rätt skördetillfälle)
  • ta fram en modell för handel och logistik (t.ex. mellan gårdar)
  • undersöka hur man på ett miljövänligt sätt kan ta hand om
    förpackningsmaterialet
  • utföra en livscykelanalys som jämför lagring i storsäck med etablerade
    system (torkning samt ensilerat spannmål i slang)

 

Botnia-Atlantica området

Vårt samarbete

Det EU-finansierade projektet är ett samarbete mellan Svensk
Maskinprovning (SMP) och Sveriges lantbruksuniversitetet (SLU) i
Sverige, Yrkeshögskolan Novia i Finland samt Norsk institutt för
bioekonomi (Nibio) i Norge. Projekttiden var 2.1.2017-31.12.2019.

Finansiärer var Botnia-Atlantica, Österbottens förbund (FI),
Länsstyrelsen Västerbotten (SE), Länsstyrelsen Västernorrland (SE),
Nordland fylkeskommune (NO), Yrkeshögskolan Novia (FI), Länsstyrelsen
Jämtland (SE), Fylkesmannen i Nordland (NO), Fylkesmannen i Troms (NO),
Regional Jordbruksforskning för norra Sverige (SE), Norska IR-middler
(NO).