Mognadsmodell

Modell för mognad av vårkorn i norr

 

Här presenteras en modell för mognad i vårkorn. Den kan användas som hjälpmedel för olika situationer.

 

Välja kornsorter som passar till platsen

När du väljer kornsort bör du välja en sort som mognar i god tid innan senhösten kommer med risk för hög nederbörd och att det blir så kallt att mognaden avstannar. Helst bör den fysiologiska mognaden (gulmognaden) ske före mitten av september. Om man har en mix av sorter som mognar vid olika tidpunkter ger det möjlighet att utnyttja tröskan maximalt.

 

Vara ett beslutsstöd under pågående växtsäsong

Under pågående säsong kan man använda modellen för att avgöra om den resterande delen av vegetationsperioden räcker för att kornet ska hinna mogna. Vad chansen är att uppnå vattenhalter lämpliga för:

  • Tröskning för torkning (mindre än 25 % vattenhalt, helst mindre än 20 ‑ 22 % vattenhalt)
  • Tröskning för krossensilering av kärnorna (cirka 35 % vattenhalt)
  • eller ska man ta skörden som grönfoder vid axgång eller som helsäd vid tidig degmognad

 

Vara ett beslutsstöd vid planering av tröskanvändningen

Inför en växtsäsong eller en pågående säsong kan modellen användas för att planera val av sorter och val av andelen krossensilering och torkning för att sprida ut mognaden så att tröskan kan användas under en så lång tidsperiod som möjligt

 

Kort modellbeskrivning

De faktorer man använder i modellen är såtidpunkt, dagliga värden för dygnsmedeltemperaturen under säsongen samt sortegenskaper för aktuella sorter.

 

Vårkornets plantutveckling bestäms till största delen av temperatur och dagslängd. Här i norr har dagslängden (fotoperioden) mycket liten betydelse eftersom den redan är över 18 timmar när marken är redo för sådd. Därför baseras modellen på dygnsmedeltemperaturen för det aktuella året och platsen. Vi har valt att jobba med graddagar baserat på en temperatursumma med basen noll för att göra en robust modell med så få faktorer som möjligt. När marken är redo för sådd av vårkorn i norr är dygnsmedeltemperaturen sällan under fem grader så valet av bastemperatur har mycket liten inverkan.

 

Kontaktpersoner:

Anne-maj.gustavsson@slu.se och ievina.sturite@nibio.no

 

 

En karta över Skandinavien.
En skördetröska i bruk.
Fyra olika spannmålssorter.
Ett sädesfält i bergslanskap.