Kort om projektet

Om projektet

Syftet med projektet Wet grain in package är att öka lönsamheten för spannmålsodlingen i området Botnia-Atlantica. Spannmålsodlingen i Botnia-Atlanticaområdet har p.g.a. klimatet sämre förutsättningar än de områden som ligger längre söderut. Idag torkas största delen av områdets spannmål i spannmålstorkar efter tröskning, vilket är ett energikrävande system.

Om man använde sig av krossensilerat spannmål som djurfoder, istället för torkat spannmål, kunde säden tröskas vid en betydligt högre vattenhalt. Idag är förekomsten av ensilerat spannmål i området relativt liten.

Ensileringsteknik har gjort att vallodlingen kan konkurrera mycket väl jämfört med andra regioner. Krossensilering av spannmål innebär framförallt att skörd kan ske tidigare under odlingssäsongen med bättre klimatiska förutsättningar, ökade möjligheter till mekanisk ogräsbekämpning, minskad energiförbrukning (ingen torkning) och lägre kostnader för konservering (ingen torkkostnad).

I ett tidigare projekt inom Interreg har systemet med krossensilering av spannmål utvecklats. Det resulterade i ett numera etablerat system där en maskin krossar och packar spannmålen i en lång plastslang i ett enda moment. Det finns flera olika tillverkare av dessa maskiner idag. Detta är ett mycket kostnads- och miljöeffektivt system, dock passar det bäst för relativt stora gårdar. Om man kan få fram ett system där spannmålen packas i paket motsvarande stora säckar eller rundbalar skulle det kunna passa i stort sett alla gårdar. Därutöver skulle den krossensilerade spannmålen kunna utgöra en handelsvara mellan gårdar, vilket inte är möjligt idag.

Detta innebär även att de som vill driva sina gårdar mindre arbetsintensivt skulle kunna hyra in lokala entreprenörer som skördar, krossar och packar spannmålen på samma sätt som sker för rundbalsensilage idag. Hantering av spannmål i "paket" gynnar en lokal marknad då det blir enklare att hantera och handla med enhetsförpackningar.

 

Inom projektet är målen att

- utveckla ett system för packning, lagring och hantering av krossensilerad spannmål i storsäck
- systemet bör vara energibesparande, kostnads- och miljöeffektivt
- ta fram modeller för mognad (rätt skördetillfälle)
- ta fram en modell för handel och logistik (t.ex. mellan gårdar)
- undersöka hur man på ett miljövänligt sätt kan ta hand om förpackningsmaterialet
- utföra en livscykelanalys som jämför lagring i storsäck med etablerade system (torkning samt ensilerat spannmål i slang)

Målgruppen för resultatet är lantbrukare, spannmålsodlare och djurbönder samt olika intresseorganisationer. Vi som jobbar i projektet vill gärna komma i kontakt med dem som är intresserade.

 

 

 

 

Karta över Botnia-Atlantica området

Botnia-Atlantica området

Vårt samarbete

Det EU-finansierade projektet är ett samarbete mellan Svensk Maskinprovning (SMP) och Sveriges lantbruksuniversitetet (SLU) i Sverige, Yrkeshögskolan Novia i Finland samt Norsk institutt för bioekonomi (Nibio) i Norge. Projekttiden är 2.1.2017-31.12.2019.

Finansiärer är Botnia-Atlantica, Österbottens förbund (FI), Länsstyrelsen Västerbotten (SE), Länsstyrelsen Västernorrland (SE), Nordland fylkeskommune (NO), Yrkeshögskolan Novia (FI), Länsstyrelsen Jämtland (SE), Fylkesmannen i Nordland (NO), Fylkesmannen i Troms (NO), Regional Jordbruksforskning för norra Sverige (SE), Norska IR-middler (NO).

Teknik
Handel
Odlingsstudier
Miljöpåverkan