Miljöpåverkan

 

Inom projektet kommer vi att med hjälp av LCA-metodik (livscykelanalys) jämföra tre olika lagringsmetoder för spannmål:

- Torkning i spannmålstork (etablerad metod)
- Krossensilerat spannmål i plastslang (etablerad metod)
- Krossensilerat spannmål i storsäck

Vi kommer även att undersöka hur man kan ta hand om plastavfallet från krossensileringen på ett resurssnålt sätt som inte medför stora belastningar för miljön.

De miljöpåverkanskategorier som kommer att jämföras för de olika lagringsmetoderna är global uppvärming (växthuseffekt), försurning, övergödning, fotokemisk ozonbildning och ozonnedbrytning.

Man har vid tidigare livscykelanalyser kunnat konstatera att krossensilering i plastslang har klara miljöfördelar jämfört med att torka spannmålen i en spannmålstork. Eftersom torkning och ensilerat spannmål i slang redan är etablerade system, kommer tyngdpunkten för undersökningen att ligga på krossensilerat spannmål i storsäck.

Målgruppen för resultatet är lantbrukare, spannmålsodlare och djurbönder samt olika intresseorganisationer.

Nedan kan du se en förenklad skiss av hur processerna ser ut i de tre olika scenarierna som används i livscykelanalysen. All data är under arbete och kan därför justeras under projektets gång.

Läs slutrapporten här (pdf)

Tre olika torkningsmetoder visas.
Ett processträd över olika metoder att förvara spannmål.