Teknik

 

Vid Svensk Maskinprovning utvecklar man tekniken för krossensilerad spannmål i storsäck. Inom projektet kommer en provutrustning för fyllning, packning och förslutning av säck att byggas. Förvaring av ensilerad, krossad säd i storsäck som blivit packad under hårt tryck är idag inte en etablerad metod.

Hans Arvidsson vid SMP arbetar med konstruktionen av den maskin som skall användas både för krossning och för packning av storsäckar. Säden måste packas med ett hårt tryck för att undvika luftfickor i säcken som kan skada säden. Maskinen kommer att drivas av en traktor.

Mars till oktober år 2014 utfördes en förstudie med projektdeltagare från Yrkeshögskolan Novia i Vasa och Svensk Maskinprovning i Umeå. Syftet var att undersöka vilken enhet (t.ex. säck eller bal) som var mest lämplig för ensilerad spannmål. Man jämförde miljöskäl, utrustning, hanterbarhet och användarnas synpunkter.

Erfarenheten man drog från förstudien var att en förpackning i form av storsäck med innersäck hade störst förutsättning att lyckas om man hittar en bra förslutningsmetodik för innersäcken. I förstudien konstaterades att vid fortsatt utveckling av systemet bör man undersöka tillverkningen av plastsäcken mer grundligt, användningen (hela kedjan) samt bästa sättet att bli kvitt plastmaterialet för att få mer säkra resultat för miljöpåverkan.

Det mest troliga scenariot är liksom vid packning i slang, att en entreprenör kommer till gården och utför arbetet. En uppenbar fördel gentemot förvaring i slang. är att säckarna är flyttbara och kan säljas mellan gårdar.

En studerandegrupp vid Yrkeshögskolan Novia bestående av utbytesstuderande från programmet European Project Semester har deltagit i arbetet med val av säckarnas material och även studerat möjligheterna för återvinning av desamma.

 

Kontaktperson: hans.arvidsson@smp.rice.se

En prototyp som testas, spannmål packas i en storsäck.

Pågående arbete med prototyp
på Svensk maskinprovning.